World of Warcraft 2nd Edition

92 هزار تومان

وارکرفت رو که تقریبا همه میشناسیم، اکثرمون هم که بازی های نقش آفرینی رو هم می شناسیم. حالا یه بازی نقش آفرینی رو در فضای وارکرفت تصور کنین. میشه همین کتاب. دیگه چه توضیحی بیشتر از این لازمه؟

.