snowball fight

23 هزار تومان

فصل برف بازیه

 

با گوله برف هم و بزنید و جلوی هم جا خالی بدید

 

مقام دوم طراحی بازی 18 کارته سال 2015 

هر دست کارت برای 2 بازیکن است و حداکثری ندارد

.