ست تاس بازی های نقش آفرینی

50 هزار تومان

ست تاس بازی های نقش آفرینی، رنگ سبز-زرد با شماره های سفید. ست شامل:

1D4

1D6

1D8

2D10

1D12

1D20

.