ست تاس بازی های نقش آفرینی

15 هزار تومان

ست تاس شیشه ای بازی های نقش آفرینی، در شش رنگ. ست شامل:

1D4

1D6

1D8

2D10

1D12

1D20

.