Diatomica

50 هزار تومان

2 نفره

30-60 دقیقه

جایی در آینده، علم به حدی پیشرفت کرده که منجر به ساخت کشتی های بیومکانوئید شده. کشتی هایی که قادر به نفوذ در میان دنیاهای موازی هستند. اونجا بود که با کنترل بر انرژی عظیم موجود، جنگی بر سر کنترل این دنیا ها به راه افتاد.

هر بازیکن کارتی رو در یک سمت از این دنیاس موازی قرار میده تا قدرت نبرد خودش رو توی اون شاخه زیاد کنه. وقتی شخص مسلط بر آخرین دنیا مشخص شد، بازیکنی که به دنیاهای بیشتری تسلط داشته باشه بازی رو میبره.

 

شما در نوبت خودتون کارت برمیدارید و دست خودتون رو آماده نبرد می کنین. کارت بازی می کنین یا از نیروی ویژه یک کارت بهره می برین و یا یه جهان رو به تسخیر خودتون در میارین.

 

.